Index

Sök händelseanalyser

Sök Töm sökparametrar
 

Sökning utförs med hjälp av OCH, vilket innebär att alla angivna sökkriterier skall uppfyllas
 

Ange sökkriterier
Fritext
Händelsedatum Från     Till  
Startdatum för analys Från     Till  
Uppdragsdatum Från     Till  
Typ av avvikelse
 • Negativ händelse
 • Tillbud
Vårdgivare / organisationsenhet Endast tillgängligt för inloggad Nitha-användare
Involverade specialistområden
 • Inget involverat specialistområde
 • Barnmedicinska specialiteter
  • Barn- och ungdomsmedicin
   • Barnkardiologi
   • Neonatologi
   • * Analys knuten till högre nivå (Barn- och ungdomsmedicin)
   • Barnonkologi
   • Barn- och ungdomsneurologi med habilitering
   • Barn- och ungdomsallergologi
  • * Analys knuten till högre nivå (Barnmedicinska specialiteter)
 • Bild- och funktionsmedicinska specialiteter
  • Bild- och funktionsmedicin
   • * Analys knuten till högre nivå (Bild- och funktionsmedicin)
   • Nukleärmedicin
   • Klinisk fysiologi
   • Neuroradiologi
  • * Analys knuten till högre nivå (Bild- och funktionsmedicinska specialiteter)
 • Enskilda basspecialiteter
  • Akutsjukvård
  • Allmänmedicin
  • Hud- och könssjukdomar
  • Infektionsmedicin
  • Klinisk genetik
  • Onkologi
   • * Analys knuten till högre nivå (Onkologi)
   • Gynekologisk onkologi
  • Reumatologi
  • * Analys knuten till högre nivå (Enskilda basspecialiteter)
 • Kirurgiska specialiteter
  • Kirurgi
   • Urologi
   • Plastikkirurgi
   • Kärlkirurgi
   • * Analys knuten till högre nivå (Kirurgi)
   • Barn- och ungdomskirurgi
  • Anestesi och intensivvård
  • Obstetrik och gynekologi
  • Ortopedi
   • * Analys knuten till högre nivå (Ortopedi)
   • Handkirurgi
  • Thoraxkirurgi
  • Ögonsjukdomar
  • Öron-, näs- och halssjukdomar
   • Röst- och talrubbningar
   • Hörsel- och balansrubbningar
   • * Analys knuten till högre nivå (Öron-, näs- och halssjukdomar)
  • * Analys knuten till högre nivå (Kirurgiska specialiteter )
 • Laboratoriemedicinska specialiteter
  • Klinisk bakteriologi och virologi
  • Klinisk farmakologi
  • Klinisk immunologi och transfusionsmedicin
  • Klinisk kemi
  • Klinisk patologi
  • * Analys knuten till högre nivå (Laboratoriemedicinska specialiteter)
 • Invärtesmedicinska specialiteter
  • Internmedicin
   • Endokrinologi och diabetologi
   • Allergologi
   • Medicinska njursjukdomar
   • Lungsjukdomar
   • Hematologi
   • * Analys knuten till högre nivå (Internmedicin)
   • Kardiologi
   • Medicinsk gastroenterologi och hepatologi
  • Geriatrik
  • * Analys knuten till högre nivå (Invärtesmedicinska specialiteter)
 • Neurospecialiteter
  • Klinisk neurofysiologi
  • Neurokirurgi
  • Neurologi
  • Rehabiliteringsmedicin
  • * Analys knuten till högre nivå (Neurospecialiteter)
 • Psykiatriska specialiteter
  • Barn- och ungdomspsykiatri
  • Psykiatri
   • Rättspsykiatri
   • * Analys knuten till högre nivå (Psykiatri)
  • Barn- och ungdomspsykiatri
  • * Analys knuten till högre nivå (Psykiatriska specialiteter)
 • Prehospital vård och omsorg
 • Odontologiska specialistområden
  • Bettfysiologi
  • Allmäntandvård
  • Bettfysiologi
  • Endodonti
  • Käkkirurgi
  • Medicinsk tandvård
  • Odontologisk radiologi
  • Ortodonti
  • Parodontologi
  • Pedodonti
  • * Analys knuten till högre nivå (Odontologiska specialistområden )
Typ av arbetsprocess
 • Behandling
 • Diagnostik
 • Dokumentationshantering
 • Handhavande av utrustning
 • Identifikation
 • Informationsöverföring
 • Läkemedelshantering
 • Omvårdnad
 • Provhantering
 • Rehabilitering
 • Remisshantering
 • Rådgivning
 • Medicin teknik relaterad
 • IT-relaterad
 • Fastighetsrelaterad
 • Svarshantering
 • Transport
 • Undersökning/utredning
 • Upphandling/inköp
 • Vårdplanering
 • Övervakning/observation
Typ av plats
 • Administrativ lokal
 • Akutmottagning
 • Allmänt utrymme
 • Ambulans eller annan sjuktransport
 • Behandlingsrum/Undersökningsrum
 • Beredningsrum på Apotek
 • Förlossningsavdelning
 • Intensivvårdsavdelning
 • Särskilt boende
 • Laboratorium
 • Mottagning
 • Operationsavdelning
 • Ordinärt boende
 • Daglig verksamhet
 • Vårdavdelning
 • Ej tillämpbart
Involverade utrustningstyper
 • Ingen involverad utrustning
 • Analysator
 • Andningsutrustning
 • Anestesiutrustning
 • Bildbearbetningsenhet
 • Defibrillator
 • Dialysutrustning
 • EEG-utrustning
 • EKG-utrustning
 • Elektrokirurgisk utrustning
 • Endoskopiutrustning
 • Fixeringsutrustning
 • Gasförsörjningsutrustning
 • Gynekologi-/obstetrikutrustning
 • Gång- och andra hjälpmedel
 • Hjärtlungmaskin
 • Hjärtstimulator
 • Implantat
 • Informationssystem
 • Infusionspump
 • Kateter
 • Kuvös
 • Larmutrustning
 • Medicinteknisk programvara
 • MR utrustning
 • Neurologisk diagnostikutrustning
 • Nutritionspump
 • Operationsbord
 • Operationsinstrument
 • Patientlift
 • Patientsäng
 • Patientövervakningsutrustning
 • Radioterapiutrustning
 • Rehabiliteringsutrustning
 • Röntgenutrustning
 • Sond
 • Spruta/injektor
 • Sprutpump
 • Steriliserings- och desinfektionsutrustning
 • Strålskyddsutrustning
 • Sug och dränageutrustning
 • Tandläkarutrustning
 • Ultraljudsutrustning
 • Utrustning för mätning av hjärtminutvolym
 • Ven- eller artärkateter
 • Ögonundersökningsutrustning
 • Öronundersökningsutrustning
Typ av anmälan till Inspektionen för vård och omsorg
 • Lex Sarah
 • Lex Maria
 • Brist i säkerheten
 • Ej anmäld
Anmälan annan myndighet
 • Arbetsmiljöverket
 • Läkemedelsverket
 • Strålsäkerhetsmyndigheten
 • Polis
 • Smittskydd
Typ av konsekvens
 • Suicid/suicidförsök
 • Psykisk påverkan
 • Vårdrelaterad infektion
 • Påverkan på hjärna, ryggmärg och/eller nerv
 • Påverkan på hjärta, lunga och/eller blodcirkulation
 • Påverkan på övriga inre organ
 • Påverkan på muskel, hud och/eller skelett
 • Påverkan på tand och/eller munhåla
 • Påverkan på öga
 • Påverkan öra, näsa och/eller hals
 • Smärta
 • Skada/allergi av läkemedel eller annan kemisk substans
 • Blödning i hjärna
 • Blödning i övriga inre organ
 • Blödning i muskler, hud
 • Försämring av grundsjukdom
 • Påverkan på lokal och/eller utrustning
 • Påverkan på organisation
 • Ingen påvisad skada
 • Fördröjd utredning
 • Försenad diagnos
 • Försenad behandling
 • Bestående skada/funktionsnedsättning
Konsekvensens allvarlighetsgrad
 • Katastrofal
 • Betydande
 • Måttlig
 • Mindre
Dödsfall
 •  
 • Ja
 • Nej
Bakomliggande orsaksområde
 • Kommunikation & Information
  • Brister avseende delaktighet/medverkan av patient/närstående
  • Brister avseende tolkning av information
  • Brister i kommunikation/information av annat skäl
  • Brister i kommunikation/information med patient/närstående
  • Bristande kommunikation med patienten eller anhöriga
  • Brister i kommunikation/information inom enheten
  • Brister i kommunikation/information mellan enheter
  • Brister i språkkunskaper/språkförståelse
  • Brister i tillgång till journaluppgifter, ordination, PM m.m
 • Omgivning & organisation
  • Aktuell bemanning lägre än schema
  • Annan resursbrist (t.ex. ledig operationssal, röntgenlab.)
  • Avsaknad/brist på vårdplats
  • Brister avseende kontinuitet
  • Brister avseende möjlighet till rast/vila/sömn
  • Brister avseende samarbete inom enheten
  • Brister avseende samarbete mellan enheter
  • Brister avseende skyddsutrustning
  • Brister avseende underhåll av fastighet
  • Brister i bemanningsplan vad gäller antal personal
  • Brister i bemanningsplan vad gäller kompetens
  • Brister i förberedelse av patient
  • Brister i hygien
  • Brister i ledningens planering av arbetet
  • Brister i livsmedelsleverans
  • Brister i psykisk arbetsmiljö
  • Brister i städning
  • Brister i tillgänglighet
  • Brister i/oklar ansvarsfördelning alt. ansvarsförhållande
  • Felaktig vårdnivå
  • Fler arbetsuppgifter och/eller patienter än normalt
  • Hyrpersonal/motsvarande
  • Självupplevd tidspress
  • Störning
  • Vårdplatsbrist avseende specifika patientgrupper (utlokaliserade patienter)
  • Överbeläggning
 • Procedurer, rutiner & riktlinjer
  • Avsteg från rutiner/instruktioner
  • Brister i rutiner behandling
  • Olämplig bemanningsplan vad gäller kompetens
  • Brister i rutiner diagnostik
  • Resursbrist ledande till tidsförlust av betydelse för utgången för patienten (av t.ex. ledig operationssal, röntgenlaboratorium)
  • Brister i rutiner egenkontroll/dubbelkontroll
  • Satellit patient (lagd på annan klinik än vårdande specialitet)
  • Brister i rutiner förberedelse av patient
  • Brister i rutiner/instruktioner
  • Brister i rutin kontroll av identitet av person
  • Brister i rutiner kontroll av ordination
  • Brister i rutiner/kontroll i samband med operation
  • Brister i rutin märkning av prov eller undersökning
  • Brister i rutiner omvårdnad
  • Brister i rutiner tillsyn/observation/uppföljning
  • Brister i rutiner vid inskrivning/utskrivning
 • Teknik, utrustning & apparatur
  • Brister avseende lokalutformning
  • Brister avseende underhåll av apparatur
  • Brister i användarinstruktion
  • Defekt apparatur, fabrikationsfel
  • Felaktig (olämplig, inte trasig) utrustning använd
  • Brister i handhavande
  • Brister avseende användargränssnitt, t.ex. display eller IT-program
  • Brister avseende mjukvara
  • Otillräcklig tillgång till utrustning eller programvara
  • Brister i märkning
  • Brister i reservrutiner vid apparatfel
  • Brister i reservrutiner vid driftavbrott
 • Utbildning & kompetens
  • Brister i agerande på tillgänglig information
  • Brister i agerande utanför eget kompetensområde
  • Brister i bedömning/beslut
  • Brister i behandling
  • Brister i bemötande
  • Brister i diagnostik
  • Brister i fortbildning
  • Bristande grundutbildning
  • Brister i handledning
  • Brister i instruktion
  • Brister i introduktion
  • Brister i kontroll av identitet av person
  • Brister i kontroll av kompetens/behörighet
  • Brister i omvårdnad
  • Brister i tillsyn/observation/uppföljning
  • Brister i utbildning på apparatur
  • Brister i utförande av uppgift
Typ av föreslagen åtgärd
 • Fysiska förändringar av miljön
 • Tekniska barriärer som förhindrar felanvändning
 • Standardisering av utrustning/produkter, processer och rutiner
 • Minskning/eliminering av produkter/preparat med likande namn eller utseende
 • Ny eller modifierad utrustning inklusive användbarhetstestning
 • Ny eller utveckling av IT-utrustning
 • Reservsystem/reservrutiner
 • Ökad bemanning eller förändrad kompetens
 • Förenkling av processen och reduktion av antalet processteg
 • Förändring av process
 • Omorganisation
 • Förändring av rutin eller ny rutin
 • Minskning/eliminering av störningsmoment
 • Strukturering av kommunikation t.ex. SBAR, motläsning
 • Visuella eller andra varningssignaler
 • Minnesstöd, tex. checklistor och lathundar
 • Dubbelkontroller
 • Praktisk övning
 • Utbildning
Ingen eller flera patienter/brukare involverade
 •  
 • Ja
 • Nej
Antal patienter/brukare
 • 0 patienter
 • 1 patient
 • >1 patient
Diagnosgrupp
 • Ej tillämpbart
 • 01. Infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)
 • 02. Tumörer (C00-D48)
 • 03. Sjukdomar i blod och blodbildande organ samt vissa rubbningar i immunsystemet (D50-D89)
 • 04. Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar (E00-E90)
 • 05. Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar (F00-F99)
 • 06. Sjukdomar i nervsystemet (G00-G99)
 • 07. Sjukdomar i ögat och närliggande organ (H00-H59)
 • 08. Sjukdomar i örat och mastoidutskottet (H60-H95)
 • 09. Cirkulationsorganens sjukdomar (I00-I99)
 • 10. Andningsorganens sjukdomar (J00-J99)
 • 11. Matsmältningsorganens sjukdomar (K00-K93)
 • 12. Hudens och underhudens sjukdomar (L00-L99)
 • 13. Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven (M00-M99)
 • 14. Sjukdomar i urin- och könsorganen (N00-N99)
 • 15. Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99)
 • 16. Vissa perinatala tillstånd (P00-P96)
 • 17. Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99)
 • 18. Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd som ej klassificeras annorstädes (R00-R99)
 • 19. Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker (S00-T98)
 • 22. Koder för särskilda ändamål (U00-U99)
 • 20. Yttre orsaker till sjukdom och död (V01-Y98)
 • 21. Faktorer av betydelse för hälsotillståndet och för kontakter med hälso- och sjukvården (Z00-Z99)
Ålder
 • <1 år
 • 1-6 år
 • 7-17 år
 • 18-49 år
 • 50-64 år
 • 65-74 år
 • 75-84 år
 • >=85 år
Kön
 •  
 • Kvinna
 • Man
Antal ja-svar i kvalitetsgranskning
 •  
 • 0-4
 • 5-8
 • 9-12
 • 13-14
Överföringsdatum till kunskapsbanken Från och med     Till och med  
Faktainnehåll granskad
 •  
 • Ja
 • Nej
Metodik granskad
 •  
 • Ja
 • Nej
Uppföljda Endast: Exkludera: Inkludera:
Presentera resultat som Lista rapporter
Semikolonseparerad fil(.csv) Endast tillgängligt för inloggad Nitha-användare
 

Sök Töm sökparametrar