Sök händelseanalyser

Sök Töm sökparametrar
 

Sökning utförs med hjälp av OCH, vilket innebär att alla angivna sökkriterier skall uppfyllas
 

Ange sökkriterier
Fritext
Händelsedatum Från     Till  
Startdatum för analys Från     Till  
Uppdragsdatum Från     Till  
Typ av avvikelse
 • Negativ händelse
 • Tillbud
Vårdgivare / organisationsenhet Endast tillgängligt för inloggad Nitha-användare
Involverade specialistområden
 • Inget involverat specialistområde
 • Barnmedicinska specialiteter
 • Bild- och funktionsmedicinska specialiteter
 • Enskilda basspecialiteter
 • Kirurgiska specialiteter
 • Laboratoriemedicinska specialiteter
 • Invärtesmedicinska specialiteter
 • Neurospecialiteter
 • Psykiatriska specialiteter
 • Prehospital vård och omsorg
 • Odontologiska specialistområden
Typ av arbetsprocess
 • Behandling
 • Diagnostik
 • Dokumentationshantering
 • Handhavande av utrustning
 • Identifikation
 • Informationsöverföring
 • Läkemedelshantering
 • Omvårdnad
 • Provhantering
 • Rehabilitering
 • Remisshantering
 • Rådgivning
 • Medicin teknik relaterad
 • IT-relaterad
 • Fastighetsrelaterad
 • Svarshantering
 • Transport
 • Undersökning/utredning
 • Upphandling/inköp
 • Vårdplanering
 • Övervakning/observation
Typ av plats
 • Administrativ lokal
 • Akutmottagning
 • Allmänt utrymme
 • Ambulans eller annan sjuktransport
 • Behandlingsrum/Undersökningsrum
 • Förlossningsavdelning
 • Intensivvårdsavdelning
 • Särskilt boende
 • Laboratorium
 • Mottagning
 • Operationsavdelning
 • Ordinärt boende
 • Vårdavdelning
 • Ej tillämpbart
Involverade utrustningstyper
 • Ingen involverad utrustning
 • Analysator
 • Andningsutrustning
 • Anestesiutrustning
 • Bildbearbetningsenhet
 • Defibrillator
 • Dialysutrustning
 • EEG-utrustning
 • EKG-utrustning
 • Elektrokirurgisk utrustning
 • Endoskopiutrustning
 • Fixeringsutrustning
 • Gasförsörjningsutrustning
 • Gynekologi-/obstetrikutrustning
 • Gång- och andra hjälpmedel
 • Hjärtlungmaskin
 • Hjärtstimulator
 • Implantat
 • Informationssystem
 • Infusionspump
 • Kateter
 • Kuvös
 • Larmutrustning
 • Medicinteknisk programvara
 • MR utrustning
 • Neurologisk diagnostikutrustning
 • Operationsbord
 • Operationsinstrument
 • Patientlift
 • Patientsäng
 • Patientövervakningsutrustning
 • Radioterapiutrustning
 • Rehabiliteringsutrustning
 • Röntgenutrustning
 • Sond
 • Spruta/injektor
 • Sprutpump
 • Steriliserings- och desinfektionsutrustning
 • Strålskyddsutrustning
 • Sug och dränageutrustning
 • Ultraljudsutrustning
 • Utrustning för mätning av hjärtminutvolym
 • Ven- eller artärkateter
 • Ögonundersökningsutrustning
 • Öronundersökningsutrustning
Typ av anmälan till Inspektionen för vård och omsorg
 • Lex Sarah
 • Lex Maria
 • Brist i säkerheten (Lex)
 • Ej anmäld
Anmälan annan myndighet
 • Arbetsmiljöverket
 • Läkemedelsverket
 • Strålsäkerhetsmyndigheten
 • Polis
 • Smittskydd
Typ av konsekvens
 • Suicid/suicidförsök
 • Psykisk påverkan
 • Vårdrelaterad infektion
 • Påverkan på hjärna, ryggmärg och/eller nerv
 • Påverkan på hjärta, lunga och/eller blodcirkulation
 • Påverkan på övriga inre organ
 • Påverkan på muskel, hud och/eller skelett
 • Påverkan på tand och/eller munhåla
 • Påverkan på öga
 • Påverkan öra, näsa och/eller hals
 • Smärta
 • Skada/allergi av läkemedel eller annan kemisk substans
 • Blödning i hjärna
 • Blödning i övriga inre organ
 • Blödning i muskler, hud
 • Försämring av grundsjukdom
 • Påverkan på lokal och/eller utrustning
 • Påverkan på organisation
 • Ingen påvisad skada
 • Fördröjd utredning
 • Försenad diagnos
 • Försenad behandling
 • Bestående skada/funktionsnedsättning
Konsekvensens allvarlighetsgrad
 • Katastrofal
 • Betydande
 • Måttlig
 • Mindre
Dödsfall
 •  
 • Ja
 • Nej
Bakomliggande orsaksområde
 • Kommunikation & Information
 • Omgivning & organisation
 • Procedurer, rutiner & riktlinjer
 • Teknik, utrustning & apparatur
 • Utbildning & kompetens
Typ av föreslagen åtgärd
 • Ändringar i enhetens fysiska utformning
 • Tekniska barriärer som förhindrar felanvändning
 • Standardisering av utrustning/produkter, processer och rutiner
 • Minskning/eliminering av produkter/preparat med likande namn eller utseende
 • Ny eller modifierad utrustning
 • Ny eller utveckling av IT-utrustning
 • Reservsystem/reservrutiner
 • Ökad bemanning eller förändrad kompetens
 • Förenkling av processen och reduktion av antalet processteg
 • Förändring av process
 • Omorganisation
 • Förändring av rutin eller ny rutin
 • Minskning/eliminering av störningsmoment
 • Strukturering av kommunikation t.ex. SBAR, motläsning
 • Visuella eller andra varningssignaler
 • Minnesstöd, tex. checklistor och lathundar
 • Dubbelkontroller
 • Praktisk övning
 • Utbildning
Ingen eller flera patienter/brukare involverade
 •  
 • Ja
 • Nej
Antal patienter/brukare
 • 0 patienter
 • 1 patient
 • >1 patient
Diagnosgrupp
 • Ej tillämpbart
 • 01. Infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)
 • 02. Tumörer (C00-D48)
 • 03. Sjukdomar i blod och blodbildande organ samt vissa rubbningar i immunsystemet (D50-D89)
 • 04. Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar (E00-E90)
 • 05. Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar (F00-F99)
 • 06. Sjukdomar i nervsystemet (G00-G99)
 • 07. Sjukdomar i ögat och närliggande organ (H00-H59)
 • 08. Sjukdomar i örat och mastoidutskottet (H60-H95)
 • 09. Cirkulationsorganens sjukdomar (I00-I99)
 • 10. Andningsorganens sjukdomar (J00-J99)
 • 11. Matsmältningsorganens sjukdomar (K00-K93)
 • 12. Hudens och underhudens sjukdomar (L00-L99)
 • 13. Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven (M00-M99)
 • 14. Sjukdomar i urin- och könsorganen (N00-N99)
 • 15. Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99)
 • 16. Vissa perinatala tillstånd (P00-P96)
 • 17. Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99)
 • 18. Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd som ej klassificeras annorstädes (R00-R99)
 • 19. Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker (S00-T98)
 • 22. Koder för särskilda ändamål (U00-U99)
 • 20. Yttre orsaker till sjukdom och död (V01-Y98)
 • 21. Faktorer av betydelse för hälsotillståndet och för kontakter med hälso- och sjukvården (Z00-Z99)
Ålder
 • <1 år
 • 1-6 år
 • 7-17 år
 • 18-49 år
 • 50-64 år
 • 65-74 år
 • 75-84 år
 • >=85 år
Kön
 •  
 • Kvinna
 • Man
Antal ja-svar i kvalitetsgranskning
 •  
 • 0-4
 • 5-8
 • 9-12
 • 13-14
Överföringsdatum till kunskapsbanken Från och med     Till och med  
Faktainnehåll granskad
 •  
 • Ja
 • Nej
Metodik granskad
 •  
 • Ja
 • Nej
Presentera resultat som Lista rapporter
Semikolonseparerad fil (.csv) Endast tillgängligt för inloggad Nitha-användare
 

Sök Töm sökparametrar